Uticaj prisustva samoniklih biljaka na pčelinje društvo

Sve biljke koje se nalaze u blizini ili su prisutne na samoj površini sa gajenim biljkama (npr. maslačak i dr.), biće u kompeticiji za posjetu medonosnih pčela. Ako je identifikovano veće prisustvo nepoželjnih biljaka čija se faza cvjetanja preklapa sa cvjetanjem biljaka u gajenom zasadu, za potrebe oprašivanja se mora angažovati veći broj pčelinjih društava.

Da bi se izbjegli dodatni troškovi angažovanja većeg broja pčelinjih zajednica od optimalnog, preporučuje se košenje ili zaoravanje samoniklih i korovskih medonosnih biljaka i usmjeravanje posjete medonosnih pčela na oprašivanje i iskorišćavanje gajenih biljaka.