Prostorije za rad pčelara

Za sve pčelare koji imaju pčelinjak na otvorenom, bile to košnice nastavljače ili pološke, pa i lisnjače ako nisu u paviljonu koji u sebi već ima ugrađene prostorije za rad, potrebne su prostorije koje će poslužiti i da se radi u njima i da se spremi sav rezervni materijal, pribor i alat koji treba.

Adaptacija kućnih prostorija

Ako nemamo velik pčelinjak, nije potrebno da gradimo posebne prostorije za rad na pčelinjaku. Za vrcanje, koje ionako traje koji dan u godini, naći će se mjesta u kuhinji ili smočnici. Samo se treba pobrinuti da se sve prikladno smjesti i rasporedi. Dok se vrca, a nema paše, treba se pobrinuti da se prozori i vrata mogu dobro zatvoriti da pčele ne mogu unutra. Izvrcan i procijeđen med može se spremiti i u smočnicu.

Za sastavljanje okvira, uvlačenje žice i utapanje satnih osnova može se također naći malo mjesta u pogodnoj gospodarskoj prostoriji. Topljenje voštine može se obaviti u praonici rublja ili u kakvoj šupi gdje postoji peć ili uzidan kotao.

Pčelar će se već snalaziti kako umije, ali jedno neka ima dobro na umu. Ako već nema posebne zgradice na pčelinjaku za svoj rad, nego radi u kući u kojoj stanuje ili u nekoj gospodarskoj zgradi, neka nastoji da ima svoj kut u koji će uredno sve spremiti: košnice, okvire, rezervno saće i sav svoj alat i pribor. Neka tu ima i svoj stol za kojim će raditi. Neka ne rasipa sve to po svim mogućim zgradama i prostorijama gdje će mu ležati u neredu pa ni sam neće znati gdje je što.

Paviljon za rad na pčelinjaku

Veći pčelar, koji je svoj pčelinjak razvio toliko da već poprima značaj nekog privređivanja, nastojat će da na pčelinjaku izgradi posebnu zgradicu u kojoj će raditi i u koju će spremati prazne košnice i okvire, rezervno saće i sav pribor i alat. Takav paviljon najbolje je izgraditi od cigle. Za pčelinjak od 50 košnica dovoljan je 3-4 m širok i 4-5 m dugačak.

Pod je najbolji od betona, s malim padom ili na sredinu ili na jednu stranu, s otvorom i ispustom za vodu. Pokriti je najbolje salonitom jer je to krov lagan, dobro zatvara i ne mora imati veliki pad. Iznutra, odozdo, na krov se pribije za rogove heraklit koji se lijepo ožbuka. Tako je paviljon dobro izoliran od ljetne žege, a ni pčele se ne mogu nikuda provlačiti.

Vrata su na užoj strani i otvaraju se napolje da ne smetaju u paviljonu. Prozor je dovoljan jedan, na prednjoj strani, bliže vratima, gdje će se vrcati. Na prozor se za vrijeme rada može staviti okvir sa žičnom mrežom i s američkim bježalicama. A može se i na okno sa staklom ugraditi bježalica. Sve smo to već opisali opisujući nepokretne pčelinjake-paviljone, pa ne treba da to sad ponavljamo. Radi se u prednjem dijelu paviljona, kod prozora, a straga se ostavlja rezervni materijal.

Same dimenzije pojedinih dijelova takva paviljona (krov, vrata, prozor itd.) ne donosimo jer smatramo da to svaki bolji tesar zna i bez uputa.

Montažni paviljon za seleće pčelarenje

Ako pčelar nema pčelinjak stalno na jednom mjestu, nego seli, neće graditi paviljon nepokretan, već montažni, koji će moći lako sastaviti i rastaviti. Montažnih paviljona ima različitih. Donijet ćemo opis jednog najjednostavnijeg. Sastoji se od 4 stranice, zbijene od dasaka na okviru od letava, široke oko 2 m i toliko visoke.

Krov je peta stranica koja ima okolo obod jednako kao krov u košnica nastavljača i natiče se na četiri stranice paviljona. Obod krova obuhvaća tako sve četiri stranice. Krov je presvučen limom. Kroji se od dasaka debelih 20 mm i dugačkih 2 m.

Obod krova također je ođ dasaka 20 mm debelih. Širok je oko 10 cm. Stranice su ođ dasaka 20 mm debelih i 2 m dugačkih. Daske stranica stoje okomito, a sastavljene su kao brodski pod, tj. na utor i pero, i pribijene na okvir ođ letava. Sastavljen paviljon čini kocku 2 m široku, dugačku i visoku.

Na jednoj stranici izrezana su vrata, pričvršćena na stranicu jakim spojnicama, a otvaraju se napolje. Na drugoj, susjednoj stranici, izrezan je prozor koji se zatvara kapkom. Kad se vrca, na prozor se stavlja okvir s mrežom i američkim bježalicama. Dimenzije pojedinih dijelova ne donosimo jer će to pčelar ili stolar koji mu bude radio paviljon, moći i sam izračunati.

Montažnih paviljona ima svakovrsnih, od najjednostavnijih do vrlo kompliciranih, manje ili više praktičnih, koji pčelaru zamjenjuju i dom dok je na paši, u kojima se može prenoćiti i kuhati. Ne upuštamo se u opis takvih paviljona ali donosimo jednu njegovu sliku.

Mali montažni paviljon za rad, za seleće pčelare
Mali montažni paviljon za rad, za seleće pčelare