Langstrot – Rut košnica LR

Langstrot – Rut košnica (LR)

Langstrot Rut košnica (slika 1) je u svijetu najzastupljenija u SAD, Australiji i Novom Zelandu. Ovo je košnica nastavljača. Karakteristika ove košnice je da se za plodište koriste 2 nastavka – tijela, a za medište jedan ili više nastavaka. Nastavci se ređaju jedan na drugi u vertikalnom smjeru. U svako tijelo staje 10 okvira dimenzije 43,2 x 20,3 cm. Postoji varijanta ove košnice sa 8 okvira.

Osnovni dijelovi ove košnice su:

 • Podnjača štiti pčelinja društva od rashladivanja i neprijatelja pčela.
  Radi dužeg vijeka eksploatacije i zaštite od vlage premazuje se nekim sredstvom za zaštitu drveta. Najbolje je koristiti podnjaču sa žičanom rešetkom, koja omogućava da varoa pri antivarooznim tretmanima propadne kroz nju. Na isti način kroz nju propadaju i sve mehaničke nečistoće na umetak od lesonita koji se lako može očistiti. Podnjača sa čeone strane može da se produžuje u poletaljku sa koje pčele poleću i sleću. Poletaljka može biti pokretna i da se po potrebi sklanja i po potrebi postavlja. Takvo rješenje štedi prostor pri pakovanju košnica koje se pakuju jedna do druge. Iznad poletaljke se nalazi letvica sa urezom – leto kroz koje pčele izlaze i ulaze u košnicu. Leto se po potrebi može sužavati ili proširivati ili potpuno uklanjati. Zimi, radi sprečavanja ulaska miševa u košnicu, na leto se stavlja tzv. češalj.
 • Plodište – služi da se u njemu izvodi potomstvo, tj. mlade pčele kao i da se lageruje rezervna hrana, polenov prah i med. Hrana služi za odgajivanje legla, ishranu starijih članova pčelinje složene porodice i prezimljavanje. Plodište se sastoji iz 2 nastavka sa po 10 okvira.
 • Medište je sezonski dio košnice i služi da se u njemu skladišti višak meda (med koji se oduzima od pčela). Medište se u vrijeme prezimljavanja uklanja. Radi lakšeg rada i obavljanja apitehničkih operacija u medobranju mogu se upotrijebiti polunastavci, ali ovo nije standard za LR košnicu.
 • Zbijeg za mračnu ventilaciju je stalni dio košnice koji je uveo pčelar Tihomir Jeftić. Zapremina zbijega odgovara zbiru svih ulica iz plodišta, a ulica predstavlja prostor između 2 okvira. Kod LR košnice u zadnjem dijelu zbijega ugrađena je hranilica koja služi za dodavanje tečne hrane. Hranilicu treba uvijek postavljati ka prednjem nagibu, tako da pčele mogu lako uzeti sirup. Osim hranilice ugrađene u zbijeg, u primjeni su i plastične hranilice različite zapremine (od 1 do 4 l) ili ram hranilice koje se dodaju u košnicu.

Zbijeg za mračnu ventilaciju ima sledeće funkcije:

 1. da omogući uspješnu selidbu pčela, tj. da obezbijedi mračnu ventilaciju košnice tako što prihvati sve stare pčele iz plodišta koje nisu na njezi legla,
 2. da zaštiti pčele prilikom tretiranja biljaka raznim pestcidima,
 3. da prihvati utopljavajući materijal (dodaje se u zbijeg u toku zimskih mjeseci),
 4. da omogući dodavanje tečne i čvrste hrane i
 5. da omogući uspješno tretiranje pčela protiv varoe (ako se zadimljavajući listići dodaju preko zbijega).
 • Krov štiti košnicu i pčelinje gnijezdo od atmosferskih padavina i osunčavanja. Osnova krova pravi se od drvenih daščica, debljeg lesonita ili iverice i oblaže limom. Dimenzije krova su nešto veće od spoljašnje dimenzije zbijega. Krov ne naliježe potpuno na zbijeg zbog drvenih umetaka postavljenih u uglove krova. Na taj način se obezbeđuje dobra ventilacija pčelinjeg gnijezda.
Langstrot Rut košnica (čeoni i poprečni presjek)
Langstrot Rut košnica (čeoni i poprečni presjek)

Spoljašnjost košnice treba dobro zaštititi kako bi duže trajala u proizvodnji. Najbolje je novu košnicu spolja najpre dva puta premazati zagrijanim firnajzom, a potom preći uljanom farbom u svetlosivoj ili golubijoj boji. Ovakav postupak treba ponoviti nakon tri do četiri godine, a po potrebi ranije.

Osnovna prednost LR košnice su jednaki okviri u plodištu i medištu, što omogućava razne tehnološke postupke. Iste su i dimenzije nastavaka tako da se u intenzivnom pčelarenju primenjuju postupci u kojima je jedinica za rad nastavak. Iste dimenzije ramova bi mogle da budu i nedostatak ove košnice, jer se ramovi iz plodišta u različitim apitehničkim postupcima premiještaju iz plodišta do medišta.

Pčele se protiv ektoparazita varoe tretiraju dodavanjem medikamenata u plodište. Zato postoji mogućnost da kod ne adekvatne primjene sredstava za zaštitu protiv grinje varoe štetne reziđu dospiju i do pčelinjih proizvoda.