Etinioza (Small hive beatle)

Mala buba košnice ili Aethina tumida se relativno skoro pojavila u
patologiji pčelarske proizvodnje. I ovo oboljenje je na listi OIE (2.02.05.)

Uzročnik je A. Tumida, tvrdokrilac iz familije Nitidulidae. Mužjak je manji od ženki, dug je 5,12 mm i š irok 3 ,21 mm. Ženke su duge 5,27 mm i široke 3,25 mm. Zavisno od pola odrasli paraziti su žutobraon do crne boje. Posjeduje 3 para prednjih nogu i greben na dorzalnoj strani svakog segmenta tijela, kao i dva velika grebena koji izlaze sa zadnje strane tijela.

A. Tumida

Rasprostranjenost: Etinioza je ustanovljena u severnoj Americi i južnoj Africi, a potvrđena je i u Italiji od septembra 2014. godine.

Razmnožavanje i širenje unutar društava: A. tumida ima potpuno razviće: jaje, larva, lutka, adult. Ženke polažu bjeličasta jaja veličine 1,4 x 0,26 mm u košnici, najčešće u prostorima između ramova i zida košnice. Dvije-tri ženke mogu uzrokovati jaku inficiranost.

Inkubacioni period je 2 – 6 dana. Izlegle larve imaju veliku glavu i izraštaje po telu koji ih štite od pčela Ženka polaže jaja (1,5 x 0,25 mm) u grupama u drvenim pukotinama u košnici ili direktno u ćelije saća.

Larva A. Tumida

Tokom života ženka može da položi 0d 1000 do 2000 jaja. Larveni stadijum traje 10 do 16 dana, kada napuštaju košnicu i odlazi u zemljište ispred košnica (na razdaljini 30-180 cm, nekad i više) gde se ukopavaju na dubinu od 1 – 10 cm, (zavisno od sastava i vlažnosti zemljišta mogu se ukopati i do 30 cm) i razvijaju se u lutke.

Razvoj u zemlji traje do sedam dana (od 7 dana do 84 dana) u zavisnsnosti od temperature, nakon čega se legu novi adulti. Oni izleću i prva dva dana su izuzetno aktivni (dok ne nađu košnice u koje će se useliti) nakon čega se povlače u tamna mesta košnica (šema 7). Odrasli oblici mogu leteti u krugu od 10 km kako bi inficirali nova pčelinja društva.

Bez hrane i vode odrasle forme mogu da izdrže 9 dana, u inficiranim ćelijama saća preživljavaju 50 dana, a čak nekoliko meseci preživljavaju na zrelom voću ili voću u fazi raspadanja.

Razvojni ciklus A. Tumida

Simptomi bolesti: adulti i larve se hrane medom, polenom i hranom za pčele. One buše ćelije i defeciraju u med. To sve uzrokuje i potpomaže fermetanciju i komercijalnu neupotrebljivost meda. Fermentisani med kaplje iz ćelija koje su paraziti otvorili i stvara muljevit film unutar košnice.

Dijagnoza i terapija: Dijagnozu postavljamo tokom detaljnog kliničkog pregleda košnica, a zatim pregledom zemljišta oko košnica na prisustvo larvi A. tumida. Kao i kod tropileloza živi paraziti nikada se ne šalju na pregled u laboratoriju.

Hemijski tretman oboljenja obuhvata dva segmenta – tretiranje košnica i tretiranje zemljišta oko košnica. Pri tome se oba postupka moraju primjenjivati istovremeno. U košnicama se koriste trake impregnirane coumaphos-om ili emulzionim koncentratom 40% permetrina. Ova koncentracija permetrina se koristi i za tretiranje zemljišta oko košnica.